Referater fra menighedsrådsmøder

Torsdag d. 29. november 2018
Referat fra menighedsrådsmøde
Klik her for at læse referatet

Onsdag d. 24. oktober 2018
Referat fra menighedsrådsmøde
Klik her for at læse referatet

Torsdag d. 15. august 2018
Referat fra menighedsrådsmøde
Klik her for at læse referatet

Torsdag d. 20. April 2017
Referat fra menighedsrådsmøde
Afbud fra Tove.
1) Sandwich er bestilt til afskedsgudstjeneste med Mona den 7. maj. Deltagerantal anslået til 30 personer. Cider, kaffe og te.
Menighedsrådsmedlemmer kommer hver med 2 kander kaffe.
Tøger tager tevand med . Ulla sørger for gave.
2) Sogneudflugt til aug. er færdigplanlagt. Hardy deltager fra kl. 20.20
3) Ansøgere til graverstillingen blev gennemgået.
Vi møder ansøgere til graverstillingen fra kl. 15.00 på tirsdag den 25. april. En halv time til hver med et karters pause ind i mellem, og de skal se kirke og kirkegård, hvis de ønsker det. til sidst evaluering.
Der er én fra menighedsrådet, der interviewer.
4) Gravermedhjælper Dennis Martinsen har stoppet  i sit job.
(Samtale med ansøgere finder sted i graverfaciliteter i Nykirke)
5) Vi er blevet kontaktet af Sinfonietta og der arbejdes med en ny aftale  for koncert.

Tirsdag d. 23. marts 2017
Fælles budget- og  menighedsrådsmøde med Vejrup:
Afbud fra Hardy
1. Afskedsreception for præsteparret d. 21. maj 2017.
2. Kort fremlæggelse af de 60 byggeprojekter for præstegården. Måske slår bevillingen på 2. mill. ikke til og noget skal tages over driften. Måske må noget af renoveringen udsættes f.eks. loftet i konfirmandstuen.
3. Fælles budget ved Bente Eriksen.
4. Sogneudflugt d. 24. august 2017. Program senere.
5. Årsregnskab for 2016 godkendt og afleveret d. 23. marts 2017 kl. 16.06.
6. Afskedsfest for Mona Truelsen, graver efter gudstjenesten søndag d. 7. maj kl. 10.30.
7. Næste møde torsdag d. 2o. april og samtale med ansøgere d. 25. Ulle og Tove køber afskedsgave til Mona.
8. Den 20. april udtages ansøgere til samtale.
9. Skærtorsdag: Pindemadder og rødvin.
10. Sogneudflugt den 24. august og udflugt for enighedsrådet med ægtefæller og tillige personalet den 13. juni.

Tirsdag d. 21. februar 2017
Referat fra menighedsrådsmøde:
Afbud fra Hardy
1. Måleren til EL i kirken aflæses månedligt ved Ulla. Vi har fået etbeløb på 12.000,- af tidligere indbetaling af EL.
2. Mona Truelsen har desværre sagt op som graver 7/7-2017. Annonce i Ugeavisen samt gravernes blad.
GLAS: Gravstedsindbetalingsadministrationssystem.
FLØS: Folkekirkens lønsytem.
De ansattes løn skal reguleres. Dvs det er kun organist og kirkesanger. De øvrige reguleres via stiftet.
3. Tilbud på hækkeklipper. 10.000,- samt trimmer med i købet.
4. Regnskab gennemgået og begyndende gennemgang af budget for 2018.

Tirsdag d. 22. november 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
1. Menighedsrådets nye medlemmer skrev under på menighedsrådsløftet.
2. Gennemgang af menighedsrådets arbejde generelt og især de enkelte poster.
3. Lars Christoffersen fortsætter med opdatering af hjemmesiden: www.vesternykirke.dk. For Vejrup hedder deres hjemmeside: www.vejrupkirke.dk.
4. Valg af de forskellige poster:
Formand: Henrik Christensen
Næstformand: Hardy Lauridsen
Kasserer: Tøger Reenberg Flagstad
Kirkeværge: Ulla Christensen
Kirkegårdsværge: Tove Pultz Lauridsen
Kontaktperson: Hardy Lauridsen
Sekretær: Asger Ehmsen
Underskriftberettiget: Formand og kasserer
Stedfortræder: Ingen
Bygningssagkyndig: Laust Lauridsen
Præstegårdsudvalg: Henrik Christensen og Hardy Lauridsen
Aktivitets- og udflugtsudvalg: Ulla Christensen, Tove Pultz Lauridsen og Tøger Reenberg Flagstad
Bladudvalg: Henrik Christensen
Valgbestyrelse: Hardy Lauridsen, Tøger Reenberg Flagstad og Tove Pultz Lauridsen
Medlem af lokalrådet: Henrik Christensen
5. Elregningen for kirken er tilsyneladende løbet løbsk. Det undersøges nærmere.
6. Personale- og menighedsrådsmøde d. 18. januar 2017 kl. 19.00 (eller d. 25/1).
7. Julefrokost d. 27. janaur 2017 kl. 18.00

Torsdag d. 27. oktober 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
Afbud fra Bodil Vejrup.
1. Revisionsprotokolatet blev godkendt og underskrevet.
Det drejer sig om årsregnskabet for 2015.
2.  Der er blevet rykket for stenen til de ukendtes gravsted med indskriften: ”Kendt af Gud”.
3. Endeligt budget for 2017 bleb underskrevet og afleveret d. 22.10.23016 kl. 18.44.
3. Mona har fået tilladelse til at skriveregninger ud uden kirkeværgen.
4. Det blev bestemt, at præsten fortsat må undlade at for vand. Ved stillingsskifte tages det op igen.
5. El-regningen for januar kvartal er meget stor. Hvordan det er sket, er uklart.

Torsdag d. 15. september 2016
Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2016:
Der var ikke mødt interesserede op.
Der var dog tilsagn fra Tove Pultz Lauridsen. Der mangler 2 kandidater. De søges fremskaffet til næste menighedsrådsmøde d. 21. september.

Torsdag d. 25. august 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
Afbud fra Bettina og Bodil Vejrup.
Bodil er indtrådt i rådet i stedet for Inger Schmidt, der er trådt ud på grund af sygdom.
1. Der er menighedsrådsvalg d. 8. november 2016
2. Henrik tager kontakt til valgudvalget i Vejrup med henblik på fælles annonce.
3. Ny kasserer. Henrik blev valgt til kasserer. Han kontakter Bente Eriksen med henblik på arbejdet som ny regnskabsfører.
4. Budgetsamrådsmøde d. 14. september kl. 19.00 i Gredstedbro i sognehuset.
5. Kvartalsrapporten blev godkendt. Den sendes videre til provstiskretæren af Hanne.
6. Høstgudstjeneste d. 18. september kl. 19.30. Pyntning ved Henrik – Bodil spørges tillige.
7. Ny hækkeklipper skal anskaffes, da den nuværende er uden skaft og den nye medhjælper skal bøje ryggen for meget.
8. Ny nøgle i kirkedøren.
9. 5 års dåbsjubilæum d. 9. oktober.

Torsdag d. 19. maj 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
Afbud fra Inger Schmidt
1. Hanne kontakter Inger, om budget 2017 kan være færdig til onsdag d. 25. maj.
2. Hardy kontakter menighedsrådsforeningen og rekvirerer valgmateriale.
Opstillingsmøde d. 15. september kl. 19.30.
3. Familiedag lørdag d. 20, august med Pulpiturlærkerne fra Rousthøje, Grimstrup og Årre.
4. Den nye gravermedhjælper hedder Dennis.

Onsdag d. 20. april 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
Ingen afbud
1. Ny løvsuger til kr. 67.000,- anskaffet. 13.000,-  for den gamle. Med momsregulering kan det blive en mindre ugift.
2. Ny fællesgrav anlagt. Udgift kr. 14.900,-.
3. Reparation af alarmanlæg foretaget.
4. Første kvartalsregnskab blev godkendt.
5. Drøftelse af tilbud om teknisk gennemgang af kirketårn fremsendt gennem murerfirma Lauridsen. Afgørelsen træffes ved provstesynet.
6. Inger retter budgettet for år 2017 til.
7. Drøftelse af familiedag 27.08.2016. Spørgsmålet er, om det skal være ved den nye bålpladshytte. Pulpiturlærkerne inviteres.
8. Ny gravermedhjælper ansat. Der er ikke noget krav om ansættelseskontrakt, når der ikke er over 8 timer pr. uge i snit.

Mandag d. 14. marts 2016
Referat fra fælles budgetmøde + menighedsrådsmøde:
Afbud fra Bettina og Hardy – Inger var tilstede under fællesmødet.
1. Regnskab blev godkendt
2. Forslag til sogneudflugt den 23. august
3. Menighedsråds- og personaleudflugt mandag den 6. juni
4. Provstesyn den 26. maj kl. 16.00
5. Præstegårdssyn samme dag kl. 14.30
6. Provstisamråd den 6. april kl. 19.00 på Gredstedbro Hotel. Inger og Henrik deltager.

Tirsdag d. 24. februar 2016
Referat fra menighedsrådsmøde:
Ingen afbud
1. Inger gennemgik regnskabet for 2015. Budgettet for 2016 lægges på hjemmesiden.
2. Der sættes annonce i kirkebladet for at rekruttere nye medlemmer til menighedsrådet.
3. Orienteringssager:
Skærtorsdag. Rødvin og pindemadder. Rødvin ved Hardy – Pindemadder
ved Hardy og Henrik.
Kaffe til påskedag. Hver tager en kande med.
4. Indvielsen af bålhytte flyttet til d. 11.06.2016.
5. Aktivitetsmøde d. 10.03. Budgetmøde d. 14.03.
6. Majholm plantecenter rykkes for anlæg på kirkegården.

Onsdag d. 13. januar 2016
Referat fra personalemøde:
Afbud fra Ingrid.
1. Den gamle løvsuger er ved at være udtjent. Tilbud på ny blev nævnt: 67.000,-
2. 1. marts begynder ny medhjælper Annelene Nielsen på kirkegården.
3. Kirkesangeren ønsker ny nodebog. Det blev bevilget.
4. Koret blev efterlyst til påskedag, da der ofte var ret øde på kirkens største festdagsgudstjeneste. Der arbejdes på sagen.
5. Der er ikke meget lys for kirkesangeren. En standerlanpe kunne være løsningen.
Menighedsrådsmøde:
1. Forslag til budgetmøde: Mandag 14. marts.
2. Næste møde tirsdag 23. februar
3. Kaffe og te til lysgudstjenesten d. 7. februar. Asger sætter annonce i herom.
4. Skærtorsdag kl. 19.30. Pindemadder ved Bettina og Hardy.
Påskedag arbejdes der med musikindslag
Kaffe 21. Januar ved Henrik og Bettina.
Henrik bestiller fastelavnsboller.

Onsdag d. 25. november 2015
Referat
1. Konstituering: Genvalg på alle poster.
2. Kvartalsrapport forelagt og godkendt.
3. Personalesager.
4. Julefrokost d. 23.01.16 kl. 18.00 hos Hardy
5. Orienteringssager:
Laust Lauridsen er blevet bedt om at skifte taget på kapellet snarest., dvs før jul.
Ny løvsuger blev drøftet. Evt. 69.000,- + moms.
Gave til Endrup Møllekro til renovering.
Kaffe medbringes til gudstjeneste 1. søndag i advent kl. 9.30.
Der er reguleret pension for gravermedhjælpere.

Onsdag d. 21. oktober 2015
Referat
Afbud fra Hardy Lauridsen.
Næste møde d. 25. november rykkes til kl. 19.00.
1. Gravermedhjælper. Ingen reaktion på annoncen i kirkebladet. Vi prøver i Ugeavisen.
2. Planlægning af koncert med koret. 2 kander kaffe medtages. Henrik og Inger sørger for kage. Hanne for præmier.
3. Orientering: En el-radiator bag orglet fungerer ikke. Den skal repareres eller en ny skal anskaffes, uanset om det bliver en af samme type eller ej.
Kalken er desværre skallet lidt af på tårnet. Henrik tager kontakt med Laust om problemet.
Henrik drøfter også kapeltaget med Laust murer. Vi har ikke flere gule tagsten at reparere med.
Løvsugeren er lidt slidt. Vi skal måske have en ny.
Der er ikke noger, der hedder gravervikar – kun gravermedhjælper. Det betyder, at der også skal betales til pension.
Revisionsprotokollat blev godkendt og underskevet.
Der undgås så vidt muligt kirkehandlinger om lørdagen. Der undersøges, om der erbaggrund for krav om ekstrabetaling ved lørdagsarbejde.

Onsdag d. 23. september 2015
Referat
Afbud fra Hardy Lauridsen
1. Ny gravermedhjælper. Mindst 8 timer pr. uge for at have en fast stilling. Når graveren ikke har en fuldtidsstilling, må gravermedhjælperen kun hedde gravervikar. Derfor søges i første omgang via kirkeblafder en gravervikar til 260 timer årligt til forefaldende arbejde på kirkegården. Marianne fortsætter som kirketjenervikar  i kirken med 70 timer årligt.
2. Debat om temagudstjenester. Lysgudstjeneste d. 7. februar 2016. Der arbejdes videre med en forårsgudstjeneste i løbet af foråret.
3. Orienteringssager. Aktivitetsudvalget har forelagt program.
4. Evaluering af Familiedag. Vi går i tænkeboks.
5. Rentokil vil foretage behandling af træværket på loftet – en heldags behanling. Der vil ikke komme kontrolbesøg i løbet af 30 års perioden, hvor garantien gælder. Kun efter anmodning om besøg. Der 10 års garanti på Rentokil behandlingen af selve kirken. Præsten var imod den store behandling og ønskede kun behandling af de angrebne steder.

Tirsdag d. 25. august 2015
Referat
Afbud fra Henrik Christensen
1. Kvartalsrapport blev gennemgået.
2. Minikonfirmander: 5 har talt om at komme. Tanja kirkesanger hjælper til.
3. Tilbud fra Rentokil om behandling af loftet mod borebiller. I alt kr. 29.000,- + moms. Inden det sættes i værk, skal det undersøges, hvordan der følges op på den 30 årige garanti.
4. tilbud fra Majholm om anlæg af gravsted for ukendte. Også tilbud fra Esbjerg firma på kr. 15.000,- med moms ikke iberegnet. Tilbud fra Majholm lød på 15.800,- incl. moms. Dette blev valgt. Tilbudene var dog ikke direkte sammenlignelige.
5. høstgudstjeneste d. 20.09.2015. Hanne og Bettina pynter.
5-års dåbsjubilæum d. 04.10.2015 kl. 10.30
6. Ny individuel lønaftale med graveren pr. 1. juli 2015.

Tirsdag d. 19. maj 2015
Referat
1. Budget: Sidste møde inden budgetaflevering. Udgifter til varme og kalkning tages op igen ved kirkesynet. Måske skal der opsættes ekstra radiatorer.
2. Orienteringssager: Der er indhentet tilbud på nyt tag til kapellet. Foreløbigt eneste tilbud er fra Peter Bertelsen. Der afhentes tilbud fra Laust Lauridsen.
Majholm og Kongeådalens Brolægning er blevet kontaktet angående anlæg af gravsted for ukendte.
3. Der blev vedtaget forhøjelse af graverens løn.
4. Kirkesyn d. 02.06.2015 og præstegårdssyn d. 17.06.2015.
5. Sogneudflugten går i år til Tekstilmuseet i Herning. Pris 175,00.

Torsdag d. 19. februar 2015
Fælles budgetmøde med Vejrup menighedsråd
Referat
Afbud fra Henrik Christensen og Hardy Lauridsen og fra Vejrup Lone Henriksen og Chr. Anker Sørensen,
1. Gennemgang af regnskab for 2014.
2. Først i april bliver rammerne for tildeling af kirkelige midler bekendtgjort. Sidste gang blev der f.eks. 100.000,- mindre til Vejrup.
3. Regnskabet for 2014 blev godkendt.

Tirsdag d. 24. Januar 2015
Referat
1. Kirkegården: Nedsættelse af udvalg, der skal udarbejde regler for plænerne nord for kirken samt kigge eksisterende regler igennem. Udvalget består af Hardy Lauridsen, Bettina Mathiesen samt graver Mona Truelsen.
2. Budget 2016: Løvsugeren har set sine bedste dage. Pludselig kan den udånde. Hemrik og Hardy undersøger prislejet.
Nyt tag til kapellet. Det sættes på budgettet.
3. Orienteringssager: Hanne og Henrik orienterede fra kurset: ”Styrk din rolle”.
Tanja starter i praktik på kirkegården. 10 timer/uge i 13 uger.
4. Aktiviteter: Velbesøgt sogneaften med Hanne Eiby om tiden 1900-1914.
Fastelavn med 4 børn og præsten. Kaffen med boller smagte godt.
God sangaften, hvor Peer gav sit bedste på fiolen, og Ingrid fortalte om gamle dage.
Skærtorsdag d. 2/4 – Hanne og Inger sørger for forplejning.
Forårs- og befrielsesgudstjeneste d. 10/5. – Taler er ikke fundet endnu.

Onsdag d. 14. Januar 2015
Referat
1. Kvalitetsbeskrivelser og plajeplan er ikke aktuel for V. Nykirkes vedkommende vedr. graverens arbejde.
2. Der mangler en sikring mod overfyldning af olietanken i graverhuset. Ønske om at Bettina hjælper til ved et par begravelserfor at kunne forestå det i påkommende tilfælde.
3. Organisterne planlægger ferie for det kommende år.
4. Honorar til menighedsrådsmedlemmerne deles ligeligt indbyrdes.
5. Planlægning af forårets aktiviteter:
Forårsgudstjeneste 10.05.2015. Asger spørger Mads M.
Skærtorsdag: Traktement.
Sogneaften 05.02.2015. Kaffe (Karen spørges). Kaffe ved Hardy og Bettina.
Fastelavn. Boller ved Henrik. Kaffe ved alle.
Fællesmøde 19.03.2015 kl. 19.30.
6. Henrik og Hanne tager på kursus 21.01.2015.

Onsdag d. 26. november 2014
Referat
1. Konstituering.
Genvalg på alle poster. Formand: Hanne Eiby – Næstformand: Henrik Christensen – Kasserer: Inger Schmidt – Kirkeværge/Kirken: Bettina Mathiasen – Kirkeværge/Kirkegården: Hardy Lauridsen – Kontaktperson: Hardy Lauridsen.
2. Anmodning om kistebegravelse i urneområdet. Dette kan ikke lade sig gøre, men det undersøges, om der kan findes plads andet sted på kirkegården med liggende sten i græs.
3. Julekoncert 7. december kl .16.00

Onsdag d. 22. oktober 2014
Referat
Afbud fra Bettina og Hardy
1. Kvartalsrapport: Der er foretaget behandling af træværk mod borebiller. Pris kr. 7.000,-
2. Revisionsprotokollat blev underskrevet.
3. Orienteringssager:
Orientering om konfirmandtur.
En folder over aktiviteter efterlyses.
Næste møde d. 26. november med konstituering.

Onsdag d. 24. september 2014
Referat
Afbud fra Asger
1. Kvartalsrapport fra Inger blev behandlet og godkendt.
2. Referat fra budgetsamråd. Vi får ikke udvidet vor bevilling.
3. Evaluering af familiedag i Endrup. Det blev rost til skyerne. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne. Ny dato næste år: 22. august.
4. Orientering: Mona har fået ryddet træer mm. op. Vores kirkesanger har købt arbejdstøj. Hun er meget tilfreds med at være hos os. Efter kirkekoncerten d. 5. oktober har koret bedt om, at de må få noget at spise i stedet for en blomst. Det blev vedtaget.
Ref. Bettina

Torsdag d. 20. august 2014
Referat
1. Planlægning af familiedag. Det blev planlagt og opgaverne uddelt. Det samme gælder høstgudstjenesten.
2. Der bevilges rådighedstillæg til kirkesangeren. Hardy tager en samtale med kirkesangeren, nu da prøvetiden er udløbet.
3. Sogneudflugten d. 21. august er aflyst, hvilket Vester Nykirkes menighedsråd ikke er helt tilfreds med.

Torsdag d. 22. maj 2014
Referat
1. Næste møde: 20. august kl. 19.30.
2. Kvartalsrapport for 1. kvartal blev gennemgået.
3. Budget fortsættelse.
Der er skader på pudset i kirken. Det skal vurderes, hvad det koster at udbedre det. Alt efter hvad det beløber sig til, kan vi desuden reparere kapellet. Det endelige tal sættes på efter kirkesynet d. 04.06.

4. Familiedag d. 23.08 med gudstjeneste.
5. Høstgudstjeneste d. 21.09 kl. 19.30.
6. Der er kontaktet et skadedyrsfirmna med henblik på borebiller i kirken.

Onsdag d. 30. april 2014
Referat
1. Næste møde: 22. maj kl. 20.00.
2. Angreb af borebiller i kirken blev drøftet. Rentokil tilbyder at gøre noget ved sagen. Omkring 6.000,- kr. 30 års garanti.
3. Sternbrædderne på gavlen i graverhuset er medtagne. Hul i taget ved antennen skal tætnes.
4. Graveren har lagt mærke til, at murværk i kirken er blevet befængt med mug efter at der er sat affugter ind.
5. I forhold tl kirkeligningen i år vil vi blive beskåret med 43.000,- kr. til næste år.
6. I år ser det ud til at blive et myreår år. Personalet på kirkegården vil gerne have foretaget et eller andet for at minske genen.
7. Evaluering af aktiviteter. Gamle og nye ting blev drøftet.
8. Kirkesyn 4. jujni kl. 16.30. Præstegårdssyn 16. elller 19. juni.
9. Fyraftenssang arrangeres ikke i den kommende sæson.

Tirsdag d. 25. februar 2014
Referat
1. Regnskab 2013: Momsregnskabet mangler for at kunne afslutte selve regnskabet.
2. Ska Mona have en PC? Blev bevilget.
3. Skal vi investere i en hjertestarter? Kr. 15.000,- over 3 år. Det blev vedtaget ikke at investere for nuværende.
4. Personalesager.
5. Fastelavnssøndag. Asger skaffer tønde, Henrik sørger for fastelavnsboller og kaffe ved alle.
6. Hvad betyder skolerefomen for konfirmanderne. En aftale er på vej, som måske indebærer, at 16 morgensessioner bevares op til konfirmationen og resten af timerne lægges på andre tidspunkter.
Evt. Der er enkelte, som ikke vil betale for vedligeholdelsen af gravstederne.

Tirsdag d. 26. november 2013
Referat
1. Konstituering: Genvalg af Hanne Eiby som formand og Henrik Christensen som næstformand. Inger Schmidt fortsætter som kasserer, Bettina som kirkeværge og Hardy som kirkegårdsværge. Hardy er desuden nyvalgt som kontaktperson. Øvrige udvalg fortsætter som hidtil.
2. Honorartakster: Det samlede beløb på kr. 38.000,- deles ligeligt imellem medlemmerne i rådet, de valgte medlemmer.
3. Evaluering: Sogneaften om eftermiddagen har ikke været nogen succes besøgsmæssigt.
4. En ny regnskabsprocedure skal nok indføres for gravsteder m.h.t. udspecificering af moms og antal blomster.
5. Kasseren om økonomien: Alle regninbger for vedligehold i 202 er betalt.
Kassebeholdning: Kr. 128.000,-

Onsdag d. 23. oktober 2013
Referat
1. Kirkelige aktiviteter foråret 2014:
Fyraftenssang onsdage d. 5. februar + 5. marts.
Fastelavnsarrangement med tøndeslagning søndag 2. marts
Forårsgudstjeneste søndag 4. maj

2. Evaluering af familiedag:
Gudstjenesten OK, men der var ikke mange med fra oplandet.
Måske skulle arrangementet have et andet navn end Familiedag.

3. Revisionsprotokol til årsregnskabet er blevet tilsendt og er taget til efterretning.
4. Beslutningsprotokol skal fremover offentliggøres på hjemmesiden.
5. Findes der forældre, der vil køre konfirmander, tilbydes de statens takst.

Onsdag d. 25. september 2013
Referat
1. Kvartalsrapport og godkendelse af budget for 2014. Godkendt.
2. Drøftelse af debatoplæg fra ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsform for folkekirken”. Det mundede dog ikke ud i et høringssvar.
3. Første søndag i advent kommer en trompetist og menighedsrådet medbringer kaffe og kager.